...

سیستم‌های لولا

لولای کلیپ تاپ 110 درجه با بلوموشن

کلیپ تاپ با بلوموشن یک تکنولوژی مبتکرانه است.

لولای کلیپ تاپ

درب را با لولای کلیپ تاپ باز کنید و تفاوت را احساس کنید !

لولای شیشه

لولایی برای اتصال درب‌های شیشه‌ای یا آینه

لولای بای فولد

زمانی که دو درب عمود بر هم داشته باشید، می‌توانید از ترکیب لولای بای‌فولد و ۱۵۵ درجه استفاده‌ نمائيد.

لولای 155 درجه

با استفاده از لولای ۱۵۵ درجه ضخامت درب در حالت بازماندن مانع از خروج کشو نمی‌شود.

لولای گوشه

لولایی مناسب برای استفاده در گوشه‌های مخفی