...

تکنولوژی‌های حرکتی

بلوموشن

بلوموشن سیستم آرام بندی است که توسط بلوم تولید شده است. با وجود بلوموشن درب ها به آرامی و به آسانی بسته می شوند و مهم نیست که شما چقدر محکم درب ها یا کشوها را به هم بکوبید.

سروو درایو

سروو درایو یک سیستم پشتیبانی حرکت الکتریکی می باشد که توسط بلوم ایجاد شده و استفاده از آن به طرز مسحور کننده ای آسان است. سیستم های بالابر و کشوها به صورت خودکار با یک لمس کوچک باز می شوند و دوباره با بلوموشن به آرامی و به آسانی بسته می شوند.

تیپان

این وسایل چه جک باشد و چه درب یا کشو باشد، با وجود سیستم بازشوی مکانیکی تیپان (سیستم فشاری) ، وسایل بدون دستگیره می توانند در همه جای منزل مورد استفاده قرار گیرند.