مقالات

انواع آشپزخانه

نوشته شده توسط بلوم سنتر |
آشپزخانه یو شکل، متشکل از یک فضای کار می باشد که سه دیوار را در مجاورت یکدیگر قرار داده است، دو دیوار موازی با هم که زوایای کامل و یک دیوار سوم را با هم شکل می دهند. در اینگونه آشپزخانه ها شما با مشکل تردد مواجه نخواهید شد.

رنگ آشپزخانه

نوشته شده توسط بلوم سنتر |
آشپزخانه یو شکل، متشکل از یک فضای کار می باشد که سه دیوار را در مجاورت یکدیگر قرار داده است، دو دیوار موازی با هم که زوایای کامل و یک دیوار سوم را با هم شکل می دهند. در اینگونه آشپزخانه ها شما با مشکل تردد مواجه نخواهید شد.

انـواع آشپـزخـانه

نوشته شده توسط بلوم سنتر |
آشپزخانه یو شکل، متشکل از یک فضای کار می باشد که سه دیوار را در مجاورت یکدیگر قرار داده است، دو دیوار موازی با هم که زوایای کامل و یک دیوار سوم را با هم شکل می دهند. در اینگونه آشپزخانه ها شما با مشکل تردد مواجه نخواهید شد.